برای بازدید از محصولات کانتر پذیرش  لطفا به سایت اصلی مبلمان اداری آدینا به آدرس WWW.ADYINA.COMمراجعه نمایید.نمای پشت کانترها