برای ملاحظه میزهای کنفرانس سفارشی به سایت اصلی مبلمان اداری آدینا به آدرس www.ADYINA.com مراجعه کنید


میز کنفرانس پروتئین مهیا